Author Archive

Oct 14 2005

Suomi


Kutsu kansainvï’liseen protestitapaamiseen Islannissa 21. heinï’kuuta 2006 alkaen

Itï’-Islannissa tï’llï’ hetkellï’ protestoivien aktivistien lausunto

Tï’nï’ï’n (3.8.2005?) joukko aktivisteja tunkeutui Alcoan rakennustyömaalle Reydarfjördur’issa ja kiipesi siellï’ oleviin nostureihin. Aktion tavoitteena oli pysï’yttï’ï’ työn eteneminen. Alcoa valittiin kohteeksi koska se on mukana Kárahnjúkar’in patoprojektissa, muissa ehdotetuissa pato- ja alumiininsulattamoprojekteissa Islannin ylï’ngöillï’ sekï’ ympï’ristön tuhoamisessa maailmanlaajuisesti. Islannin korkein oikeus on mï’ï’rï’nnyt ettï’ Alcoan tehtaan rakentaminen Reydarfjördurissa on laitonta; vaadimme ettï’ tehtaan rakentaminen keskeytetï’ï’n vï’littömï’sti oikeuden pï’ï’töksen mukaisesti.

Tï’mï’ aktio oli vain yksi monista joita tullaan tekemï’ï’n Alcoaa ja senkaltaisia vastaan Islannissa ja ympï’ri maailmaa. Raskaan teollisuuden ei saa antaa tuhota Islannin luonnossa sijaitsevaa Lï’ntisen Euroopan viimeistï’ puhdasta erï’maata. Tï’mï’ on kutsu ihmisille Islannissa ja kaikkialla maailmassa nousta kamppailuun ympï’ristömme ja kulttuurimme tuhoamista vastaan. Nyt saa riittï’ï’! Ei enï’ï’ tuhoamista! Raskas teollisuus ulos Islannista!

Kárahnjúkar’in protestileirilï’isten julistus

Olemme kokoontuneet vastustamaan yhtiöiden voitontavoittelun vuoksi tapahtuvaa jatkuvaa maailmanlaajuista ympï’ristötuhoa. Olemme tulleet tï’nne vaikuttaaksemme kamppailun tasapainoon – kamppailun joka on esitetty kansallisena, mutta on itse asiassa paljon laajempi: Narmada’n padoilta Intiasta ehdotetulle Ilisu’n padolle Turkkiin kyseessï’ ovat tarinat isoista bisneksistï’ ja sortavista hallituksista. Kamppailu planeettamme pelastamiseksi kuten kamppailu inhimillistï’ sortoa vastaan on globaalia, joten meidï’n tï’ytyy myös olla globaaleja. Olemme tï’ï’llï’ estï’ï’ksemme Kárahnjúkar’in patoprojektia tuhoamasta Lï’nsi-Euroopan viimeistï’ suurta erï’maata.

Islannin luonnonvarojen teollistaminen ei ainoastaan turmele laajoja luonnonkauniita maisemia ja tieteellisesti arvokkaita alueita vaan vahingoittaa lajeja kuten poro, hylje ja kalat sekï’ jo ennestï’ï’nkin uhanalaista lyhytnokkahanhea sekï’ lukuisia muita lintulajeja. Tï’mï’ mieletön luontoon kohdistettu vandalismi vaikuttaa sekï’ Islannin turismiteollisuuteen ettï’ islantilaisten terveyteen ja elï’mï’nlaatuun. Tï’mï’n teollistamisen myötï’ Islantiin tuodaan uusia saasteita. Rikkidioksidi, typpi ja monet muut alumiinin jalostuksessa kï’ytetyt kemikaalit ovat kaikki tarpeettoman ja lyhytnï’köisen voittojentavoittelun ajaman alumiiniteollisuuden ympï’ristöbarbarismin tulosta. Kárahnjúkar’in, joka on vain yksi monista suunnitelluista padoista, taakan alla tukehtuvat niin joet kuin ihmisetkin.

Jos tï’mï’ patoprojekti jatkuu tasoittaa se tietï’ samanlaisille padoille jï’ï’tikköjoilla kautta Islannin ylï’nköjen; Thjórsárver (jota kansainvï’linen Ramsarin sopimus suojelee), Langisjór (yksi Euroopan kauneimmista jï’rvistï’), Skagafjördur’in alueen joet sekï’ Skjálfandafljót. Kaikki vain jotta voitaisiin luoda energiaa alumiiniyhtiöille. Jos tï’mï’n annetaan tapahtua Islanti kï’rsii saman surullisen kohtalon kuin muut vastaavanlaisten projektien alaisuuteen joutuneet yhteisöt ympï’ri planeettaa.

Ympï’ri maailmaa ihmiset kokoontuvat yhteen vastustaakseen sekï’ yhtiöiden ettï’ hallitusten rï’ikeitï’ valheita, korruptiota ja sortoa. Tï’ssï’ hengessï’ pyydï’mme kaikkia Kárahnjúkar’in patoa vastustavia organisoimaan tai osallistumaan solidaarisuusaktioihin globaalisti tai paikallisesti.

Maailma ei ole kuolemassa, sitï’ tapetaan – mikï’ï’n veruke ei oikeuta hiljaisuutta.

Voima
8/2005

Jï’ï’tikköjoet vï’istyvï’t ulkomaisen rahan tieltï’

YKSI EUROOPAN SUURIMMISTA koskemattomista erï’maista tuhoutuu muutaman vuoden sisï’llï’, kun se jï’ï’ tekoaltaan alle. Islannin historian suurin rakennushanke valjastaa osan Vatnajökullin jï’ï’tikön sulamisvesistï’ energiantuotantoon. Kárahnjúkarin vesivoimalan on tarkoitus tuottaa sï’hköï’ yhdysvaltalaisen alumiiniyhtiö Alcoan alumiinisulatoille.

ISLANNIN HALLITUS on jo pitkï’ï’n houkutellut maahan ulkomaisia investoijia lupaamalla edullista vesivoimaa teollisuuslaitosten kï’yttöön. Neuvottelut Kárahnjúkarin jï’ï’tikköjokien valjastamisesta energiantuotantoon alkoivat jo 1990-luvulla. Sopimus Alcoan kanssa solmittiin vuonna 2003.

Massiivinen vesivoimalahanke koostuu Kárahnjúkarin 730 metriï’ pitkï’stï’ suurpadosta, kahdeksasta pienemmï’stï’ padosta sekï’ kolmesta tekoaltaasta. Alcoan alumiinisulatot rakennetaan Islannin itï’rannikolle.

Hankkeen valmistuessa vuonna 2007 Hálslón tekoaltaan alle jï’ï’ yli 50 neliökilometriï’ jokilaaksoa. Alue on suhteellisen pieni, noin neljï’sosan alueesta, jonka Vuotoksen allas toteutuessaan olisi peittï’nyt. Tekoaltaan alle jï’ï’vï’ alue on kuitenkin luonnonarvoiltaan rikasta erï’maa-aluetta.

KUN KÁRAHNJÚKARIN PATOHANKE nousi julkisuuteen, se sai vastaansa Islannin kaikkien aikojen voimakkaimman ympï’ristöprotestin.

Padon vastaisiin mielenosoituksiin osallistui vuosien 2002 ja 2003 aikana tuhansia ihmisiï’ ja monet tunnetut islantilaiset kulttuurivaikuttajat, kuten Sigur Rós -yhtyeen jï’senet ja Björk, vastustivat nï’kyvï’sti patoa. Islannin hallituksen pï’ï’tï’ protestit eivï’t kï’ï’ntï’neet.

Mielipidemittausten mukaan enemmistö islantilaisista kannattaa patohanketta, sillï’ sen uskotaan luovan työpaikkoja itï’isen Islannin harvaan asutuille alueille. Tosin heti rakennustöiden alettua kï’vi ilmi, ettï’ padon rakennuksesta vastaava italialainen rakennusyhtiö Impregilo palkkasi työmaalle edullista työvoimaa ulkomailta.

YMPï’RISTÖARVOJEN laiminlyönnin lisï’ksi patohanketta on arvosteltu epï’demokraattisuudesta, sillï’ siitï’ ei jï’rjestetty vaadittua kansanï’ï’nestystï’. Teollisuusministeriötï’ ja Islannin kansallista voimalayhtiötï’ Landsvirksjunia on moitittu myös yleisen mielipiteen manipuloinnista. Ne mustamaalasivat ahkerasti patohankkeen vastustajia, syyttivï’t nï’itï’ epï’isï’nmaallisuudesta ja nimittivï’t nï’kyvimpiï’ vastustajia ekoterroristeiksi.

Islannissa on perinteisesti suhtauduttu ympï’ristöjï’rjestöihin hyvin ennakkoluuloisesti, sillï’ valtio on pitkï’ï’n ollut kansainvï’listen ympï’ristöjï’rjestöjen silmï’tikkuna valaan- ja hylkeenpyynnin vuoksi.

ON EPï’TODENNï’KÖISTï’, ettï’ patohanketta pysï’yttï’ï’ enï’ï’ mikï’ï’n. Viime kesï’nï’ Kárahnjúkarissa jï’rjestettiin kuitenkin pieni kansainvï’linen protestileiri. Leirin jï’rjesti ruohonjuuritason aktivistiryhmï’, joka myös yllï’pitï’ï’ Saving Iceland -verkkosivustoa.

Protestileirille osallistunut reykjavikilainen Birgitta Jonsdottir vakuuttaa, ettï’ kampanja voimalahanketta vastaan ei ole pï’ï’ttynyt, vaikka Kárahnjúkarin padon rakennustyöt ovat jo pitkï’llï’.

ï’Tulemme vastustamaan Islannin vallannutta teollisuusmaniaa myös ensi kesï’nï’ ja siitï’kin eteenpï’in, kunnes se lakkaa. Jï’ljellï’ on vielï’ muita alueita ja jï’ï’tikköjokia, jotka hallitus on aikeissa uhrata energianlï’hteiksi alumiiniteollisuudelleï’, Jonsdottir kertoo sï’hköpostitse Voima-lehdelle.

Hï’n toteaa, ettï’ toistaiseksi protestit eivï’t nï’ytï’ vaikuttaneen lainkaan rakennustöiden etenemiseen. ï’Pidï’n silti tï’rkeï’nï’, ettï’ tï’mï’n patohankkeen myötï’ islantilaiset ovat havahtuneet ajattelemaan ympï’ristökysymyksiï’. Islannin tulevaisuus nï’yttï’ï’ huolestuttavalta, jos se rakennetaan saastuttavan raskaan teollisuuden varaan.ï’

Elina Mikola

http://www.voima.fi/content/view/full/1380

Náttúruvaktin