apr 08 2002

Atkvæðagreiðsla um Kárahnjúkavirkjun

Alþingi Íslendinga þann 8. apríl 2002

Frumvarp til laga um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal.

Samþykkt með 44 atkvæðum gegn 9, 2 sátu hjá, 8 voru fjarstaddir.

Arnbjörg Sveinsdóttir
Árni M. Mathiesen
Ásta Möller
Bryndís Hlöðversdóttir
Einar K. Guðfinnsson
Einar Oddur Kristjánsson
Einar Már Sigurðarson
Geir H. Haarde
Gísli S. Einarsson
Guðjón Guðmundsson
Gudmundur Hallvarðsson
Guðni Ágústsson
Guðrún Ögmundsdóttir
Halldór Ásgrímsson
Halldór Blöndal
Helga Guðrún Jónasdóttir
Hjálmar Árnason
Ísólfur Gylfi Pálmason
Jóhann Ársælsson
Jóhanna Sigurðardóttir
Jón Kristjánsson
Jónína Bjartmarz
Karl V. Matthíasson
Kjartan Ólafsson
Kristinn H. Gunnarsson
Kristján L. Möller
Kristján Pálsson
Lúðvík Bergvinsson
Magnús Stefánsson
Margrét Frímannsdóttir
Páll Pétursson
Pétur H. Blöndal
Sigríður Ingvarsdóttir
Sigríður A. Þórðardóttir
Siv Friðleifsdóttir
Sólveig Pétursdóttir
Sturla Böðvarsson
Svanfríður Jóhannsdóttir
Tómas Ingi Olrich
Valgerður Sverrisdóttir
Vilhjálmur Egilsson
Þorgerður K. Gunnarsdóttir
Össur Skarphéðinsson

FJARVERANDI

Ásta Ragneiður Jóhannesdóttir
Björn Bjarnason
Davíð Oddson
Guðmundur Árni Stefánsson
Gunnar Birgisson
Lára Margrét Ragnarsdóttir
Ólafur Örn Haraldsson
Sigríður Jóhannesdóttir

SÁTU HJÁ

Guðjón A. Kristjánsson
Katrín Fjeldsted

NEI

Jón Bjarnason
Kolbrún Halldórsdóttir
Rannveig Guðmundsdóttir
Steingrímur J. Sigfússon
Sverrir Hermannsson
Þórunn Sveinbjarnardóttir
Þuríður Backman
Ögmundur Jónasson
Árni Steinar Jóhannson

 

Náttúruvaktin